GÀ CHUỐI KHỦNG 350 TRIỆU CỦA PHÚC BÌNH DƯƠNG-PHÚC BARCELONA